Vrijwillige ouderbijdrage

De Windkanter is een openbare basisschool waar iedereen welkom is.

De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op De Windkanter € 300,- per schooljaar per kind. Indien een gezin meerdere kinderen op school heeft geldt een reductieregeling. Een ouder betaalt voor het oudste kind € 300, het 2de kind € 200, voor het 3de kind € 100. Start een kind later in het schooljaar, dan betaalt de ouder naar rato de vrijwillige ouderbijdrage. Als een ouder niet kan of wil betalen of een betalingsregeling wil treffen, dan wordt die ouder gevraagd contact op te nemen met onze contactpersoon bij het administratiekantoor.

Deze extra bijdrage wordt ingezet voor extra personele inzet, bijvoorbeeld voor een leerkracht euritmie en de muziekbegeleiding daarvan, maar ook voor de aanschaf van natuurlijke leermiddelen en meubilair, die helaas duurder zijn dan gebruikelijk.

Het niet kunnen of willen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is vanzelfsprekend geen beletsel om een leerling in te schrijven op De Windkanter; daarnaast wordt geen enkel kind uitgesloten van welke activiteit op school dan ook als er geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via het administratiekantoor van Stip Hilversum. Leerkrachten en andere betrokkenen op school zijn niet op de hoogte van welke ouders wel of niet bijdragen. Het binnengekomen geld wordt geoormerkt en alleen voor extra uitgaven van De Windkanter gebruikt.

Samenwerkende partijen