Missie en visie

Basisschool De Windkanter is een openbare basisschool voor vrijeschoolonderwijs. De Windkanter is één van de ruim 90 vrijescholen voor primair onderwijs in Nederland. De school stelt zich als doel het vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Hilversum en omstreken, ongeacht afkomst, cultuur of religie. Op De Windkanter respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op termijn streeft de school ernaar uit te groeien tot een integraal kindcentrum, met onder andere kinderopvang, dreumes- en peutergroepen en voor- en naschoolse opvang. In zo’n IKC wordt vanuit een gedeelde pedagogische visie gewerkt.

Worden wie je bent

Als school voor vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. Door het stimuleren van zijn talenten bieden we het kind een evenwichtige ontwikkeling, op cognitief, fysiek én sociaal-emotioneel gebied. Door middel van de leerstof proberen we het kind te zich bewust te worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en zijn eigen wil. Kernvragen die bij elk kind in de ontwikkeling voorkomen – als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden – spelen op de achtergrond in ons onderwijs mee. Het vrijeschoolonderwijs helpt het kind op deze vragen antwoorden te vinden door leer- en lesinhoud op een ‘levende’ wijze te brengen, zodat het kind zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel en met eerbied en verwondering in de wereld kan staan.

Denken, voelen en willen

Ieder mens is voor ons een volstrekt uniek individu. De school wil eraan meewerken het unieke dat iedereen in zich draagt zichtbaar te maken en tot bloei te laten komen. De school geeft het kind de kans zich in een gezonde sociale omgeving emotioneel, cognitief, moreel, creatief en fysiek te ontwikkelen. 
Kinderen beschouwen we binnen De Windkanter als individuen die met een eigen doel op de wereld komen. Een doel dat ze met hun talenten en hun gedrevenheid willen verwezenlijken. Om zich als mens op aarde te ontplooien. Daarom begeleiden we onze kinderen om innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk te worden. En bieden we de kennis en vaardigheden waarmee ze hun doelen kunnen verwezenlijken. Het belangrijkste uitgangspunt van de vrijescholen is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie het in diepste wezen is. Juist het herkennen en stimuleren van de mogelijkheden van kinderen staat centraal. Om kinderen te helpen en te begeleiden in hun ontwikkeling krijgen zij daarom een zo breed mogelijk aanbod, zodat niet alleen het denken (de cognitieve vaardigheden), maar ook het willen (lichamelijke, manuele en motorische vaardigheden) en het voelen (sociale, culturele en expressieve vaardigheden) zich kunnen ontwikkelen en met elkaar in harmonie komen. Anders gezegd: in ons onderwijs maken we ruimte voor hoofd, hart en handen en streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Daarom probeert de leerkracht alle nieuwe leerstof op een kunstzinnige manier aan te bieden, waarbij alle vaardigheden en kwaliteiten aan bod komen. Naast de cognitieve vakken en algemene ontwikkeling, krijgen de leerlingen in alle leerjaren kunstvakken en handvaardigheid; daarbij horen onder andere muziek en (koor)zang, toneel en schilderen, boetseren, houtbewerking, schooltuin en dans en beweging (euritmie). Door al deze kwaliteiten te ontwikkelen, hopen we dat het kind in de toekomst niet alleen zelfredzaam zal zijn, maar ook een positieve bijdrage kan leveren aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Geborgen leeromgeving

In het onderwijs op De Windkanter staat de ontwikkeling van het kind centraal, de leerstof is voor ons een middel waarmee we kinderen de gelegenheid geven zich te ontplooien. Daarom zijn de leerstofkeuzes ook primair leerling-georiënteerd. De vrijeschool staat voor onderwijs dat naast het aanleren van cognitieve vaardigheden en kennis opvoeding is, waarbij brede interesse wordt gewekt en het kind alle aspecten van zijn wordende persoonlijkheid harmonieus kan ontwikkelen. Daarnaast zorgt de school met het onderwijsaanbod voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Voorwaarde voor de individuele ontwikkeling van een kind is een hechte, veilige, sociale omgeving waarin de leerling nog kind mag zijn en kinderen vertrouwen krijgen en elkaar vertrouwen geven. Kinderen krijgen door het onderwijs zin in het leven en gaan vol vertrouwen dat een vervolgopleiding en het leven tegemoet. Naast de aandacht voor de individuele kinderen hechten wij groot belang aan de sociale vorming. De klas is het oefenveld voor het latere maatschappelijke leven. De leerkrachten gebruiken de kwaliteiten van de kinderen in de klas om zich mét elkaar te ontwikkelen en in een groep te leren functioneren.

Achtergrond

Op De Windkanter wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogiek, dat voor leerkrachten en andere personeelsleden een leidraad en inspiratiebron is bij het onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1862-1925), grondlegger van de antroposofie, die ook heeft meegewerkt aan de oprichting van de eerste Nederlandse vrijeschool in 1923 te Den Haag. Hoewel de vrijeschoolpedagogiek en het door Steiner ontwikkelde mens- en wereldbeeld belangrijke inspiratiebronnen voor ons onderwijs zijn, wil dat niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor ontwikkelingen buiten de vrijeschoolwereld. Via allerlei samenwerkingsverbanden en door middel van scholing houden wij ons ook op de hoogte van de ontwikkelingen in het reguliere onderwijs en staan wij open voor ideeën afkomstig uit andersoortig onderwijs, zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen.

Ritme

Ritme speelt een belangrijke rol in het vrijeschoolonderwijs. Dit is zichtbaar in het bewust beleven van het jaarritme (de seizoenen en jaarfeesten), het weekritme (bepaalde activiteiten hebben een vast moment in de week) en een dagritme (activiteiten uitvoeren op vast moment van de dag). Kinderen ervaren hierdoor een innerlijke zekerheid wat een gezonde uitwerking heeft bij ieder kind.

Kleuteronderwijs

Binnen het vrijeschoolonderwijs nemen kleuters een eigen en unieke plek in. Kleuters bevinden zich nog in een fase waar verwondering de grondtoon is. De voornaamste bezigheid van kleuters is spelen (langer spelen om later beter te kunnen leren). Daardoor groeit hun lichaam en worden fantasie en creativiteit aangesproken. De kinderen krijgen door de verschillende soorten spelvormen volop de ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen. Aan het einde van de kleutertijd vindt er een leerrijpheidsonderzoek plaatst waarbij wordt gekeken of het kind toe is aan de overstap van leren vanuit de nabootsing naar leren via instructie.


Basisschool

Vanaf klas 1/groep 3 worden kinderen op een andere manier dan in het kleuteronderwijs aangesproken. Een kind bouwt verder aan zijn talenten, competenties en persoonlijkheid door een verbinding aan te gaan met de lesstof en deze zelf vorm te geven. Nieuwe lesstof wordt niet alleen vanuit het abstracte denken aangeboden maar ook tekenend, zingend, reciterend, klappend en dramatiserend beleefd. Steeds met het doel de leerstof bij de kinderen te laten beklijven.

Periodeonderwijs

In het vrijeschoolonderwijs neemt het periodeonderwijs een grote plaats in. Bij het periodeonderwijs wordt de lesstof van een bepaald vak gedurende een aantal weken op een inspirerende wijze gegeven en worden kinderen uitgenodigd zelf daadwerkelijk tot verwerking van de lesstof te komen. De inhoud van de lesstof is ontleend aan het lesplan en de leerdoelen voor het betreffende leerjaar en wordt daarnaast door de leraar afgestemd op wat er speelt bij de kinderen, de tijd van het jaar en de actualiteit. De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke vormgeving en praktische inrichting van het onderwijs binnen de kaders van de school en binnen de kaders van de afspraken gemaakt door het lerarencollege.

Kunstzinnige ontwikkeling

Kunstvakken zoals dansen, toneelspelen, spreken en zingen van vreemde talen, schilderen, handwerken, houtbewerking bieden de leerlingen de mogelijkheid andere kwaliteiten te ontwikkelen naast de cognitieve vermogens. Ook in de andere aangeboden vakken wordt de lesstof op een kunstzinnige manier verwerkt. Dit leidt tot een beter en persoonlijker begrip van de lesstof. De leerlingen verwerken op deze manier de lesstof op een authentieke wijze.

Zorg

Vanaf de kleutertijd worden alle leerlingen gevolgd door middel van een leerlingvolgsysteem (Parnassys). Het LVS volgt zowel de didactische en kunstzinnige vooruitgang als ook de sociaal, emotionele ontwikkeling van ieder kind. Vanzelfsprekend voldoet de school aan de eisen van de inspectie. In de school is een intern begeleider aanwezig die alle vragen rond leerlingen, die een bijzondere zorg nodig hebben coördineert.

Schoolklimaat

Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van de mens als materieel, sociaal en spiritueel wezen. De omgang met natuur en cultuur is vanuit een houding van verwondering, eerbied en verbondenheid. In die zin is het onderwijs religieus en spiritueel van aard. Dit is zichtbaar en voelbaar in het schoolgebouw, in de groepslokalen en in het werken met de kinderen en wordt sterk beleefd bij het vieren van de verschillende jaarfeesten. In het vrijeschoolonderwijs worden verhalen verteld die het mogelijk maken specifieke waarden tot ontwikkeling te laten komen. De verhalen zijn zo uitgezocht dat ze aansluiten op de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hierdoor herkennen kinderen zich in de personages, leren ervan en geven ruimte aan de behoefte om zich empathisch te willen verbinden met heden en verleden. Op deze wijze ontwikkelen kinderen moraliteit en ethiek en een gezond gevoel voor normen en waarden. Binnen het vrijeschoolonderwijs is het van belang, voor de ontwikkeling van ieder kind, dat ouders en leerkrachten samenwerking met elkaar nastreven.

Samenwerkende partijen