Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en een bestuur met meerdere scholen heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De Windkanter valt onder STIP Hilversum (16 openbare basisscholen) en heeft dus een MR* en een GMR.

De MR bestaat uit ouders en leraren en is een orgaan van school. De leden van de MR zijn namens alle ouders en leraren van de school gesprekspartner van de schoolleiding en gaan vooral over beleidsmatige vraagstukken. Voor de benoeming van leden van de MR worden verkiezingen georganiseerd. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt door de personeelsleden gekozen. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De MR kiest de vertegenwoordiger(s) voor de GMR. De GMR is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op bestuursniveau (STIP Hilversum). De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de STIP scholen in Hilversum, denk bijvoorbeeld aan bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan, huisvesting, IT. De oudervertegenwoordiging in de GMR is in handen van Henk Doeke van Waveren. 

De MR heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden ten aanzien van het beleid van de school. Sprekend over bevoegdheden hebben we het vaak over het instemmingsrecht en het adviesrecht van de MR. Er staan in de wet onderwerpen genoemd waarover de MR expliciet om advies en/of instemming gevraagd moet worden. De MR-leden zijn in het bezit van de wetsteksten en van het statuut en reglement van de MR van onze school.

Een MR kan ook op eigen initiatief beleidsmatige onderwerpen aan de orde stellen die bijvoorbeeld via de achterban zijn ingebracht. Zo maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht. De MR is namelijk bevoegd om de schoolleiding beleidsmatige voorstellen te doen, bijvoorbeeld een voorstel om het huidige schoolbeleid te verbeteren of nieuw beleid te maken. De MR kan hiermee dus invloed uitoefenen op het beleid van school. De MR heeft dus ook een brede adviserende functie.

De MR vergadert regelmatig - zoals vastgelegd in het jaarplan - eerst zonder directie (de interne MR-vergadering) en daarna met (de overlegvergadering).

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. Ook de notulen en jaarverslagen zijn openbaar beschikbaar.

MR-leden kunnen opleidingen volgen om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

* Feitelijk gaat het bij De Windkanter (nog) om een deelraad i.p.v. MR aangezien De Windkanter als locatie formeel (nog) onder de Fabritiusschool valt

Wie zitten er in de MR (stand 1 november 2021)

Namens de ouders
Geert-Jan Geersing (voorzitter)
Dorien Ploeger (secretaris)
Henk Doeke van Waveren (vooruitgeschoven post GMR)

Namens het lerarenteam
Aleid van Gelder
Andra Veentjer
Lotte Saan

Bereikbaarheid MR

Om als MR een actieve rol te kunnen spelen is het essentieel dat de MR weet wat er bij de achterban leeft.

De MR is te bereiken via e-mail: MR@dewindkanter.nl
Er worden regelmatig ‘inloop spreekuren’ georganiseerd, deze worden in de nieuwsbrief van school vooraf aangekondigd  
Direct of via telefoon/app aanspreken kan natuurlijk ook altijd

Relevante documenten

Notulen MR (op vraag via MR@dewindkanter.nl)    
Jaarverslagen MR (opvraag via MR@dewindkanter.nl)


Samenwerkende partijen